فرم ها و فرآیند های ثبت نامی ارشد

 فرآیند ثبت نام  
 فرم جمع آوری اطلاعات کامل دانشجو  
 فرم مشخصات  
 مشخصات سجلی وتحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
فرم تعهد شماره1   
 فرم تعهد شماره 2  
 
فرم تعهد تکمیل پرونده   
فرآیند معافیت تحصیلی   
برگ درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول