۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي

فرم های مقطع کارشناسی ارشد

 

   فرم جمع آوری اطلاعات دانشجو

فرم گزینش دانشجو

  برگ درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

  فرآیند مر خصی تحصیلی

فرم شرکت در همایشهای علمی داخل کشور

فرم تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه

صورتجلسه شورای گروه

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

فرم ثبت پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

فرم گزارش شش ماهه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

فرم حل مشکل دانشجو دوره کارشناسی ارشد

فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

فرم اعلام نمره نهایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد