۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

 

آیین نامه دوره دکتری تخصصی و پژوهشی

 

 آیین نامه دکتری تخصصی مربوط به ورودی 97 و قبل از آن

 

 آیین نامه دکتری تخصصی مربوط به ورودی 98 و بعد از آن

 

  آیین نامه دکتری تخصصی و پژوهشی مصوب سال 92

 

  آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی مصوب سال 87

 

  شیوه ثبت نام موضوع پایان نامه و پروپوزال 

 

  شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه

 

 

  آیین نامه دکتری پژوهشی مصوب سال 93

 

  آیین پوشش حرفه ای 

 

  آیین نامه همیار آموزشی 

 

 آیین نامه دستیار ارشد دانشجویان دکتری تخصصی 

 

  آیین نگارش پایان نامه

 

 شیوه نامه حضورفیزیکی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)

 

 راهنمای جامع مقالات شرطی دفاع از پایان نامه کلیه مقاطع

 

 

شیوه نامه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی