۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

 

 

 

کرمان ابتدای جاده هفت باغ علوی . پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان . ساختمان آموزش .طبقه اول اداره تحصیلات تکمیلی 

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی :     31325327  - 034

کارشناس امور کارشناسی ارشد :  31325337 034

کارشناس امور دکتری تخصصی :   31336111  -  034

کارشناس امور دستیاری: 31336086  034

کارشناس امور سیستم سما ء:  31336096 - 034

کارشناس جلسات شورا و امور مربوط به آیین نامه, MPH

034-31336110

 31336110  -  034

postgraduates@kmu.ac.ir