۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

دکتر رضا ملک پور افشار

معاونت آموزشی دانشگاه

      

دکتر سید امین آیت اللهی موسوی

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

دانشکــــــده پـــــزشکی

دکتر زهرا سلطانی

معاون آموزشی دانشکده

                  

دکتر رویا احمد رجبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده         

دکتر علی حسینی نسب

معاونت دستیاری بالینی دانشکده

دکتر مینا مبشر
معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

دانشکــــــده داروســازی

دکتر محمودرضا حیدری

رئیس دانشکده 

 

                         

  دکتر مجتبی شکیبایی

معاون آموزشی دانشکده                         

       

دکتر حمیدرضا رحیمی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده دنــدانپـــزشکی
       

 دکتر مریم السادات هاشمی پور

معاون آموزشی دانشکده

دکتر فاطمه السادات سجادی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده پـــرستـــاری و مامایی
                   

دکتر علی راوری

رئیس دانشکده

دکتر فیروزه میرزایی رابری

معاون آموزشی دانشکده

  

دکتر پروین منگلیان

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده مــــدیــریت و اطلاع رســـانی 

دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی

رئیس دانشکده

                     

 دکتر رضا خواجویی

معاون آموزشی دانشکده                     

       

دکتر مهدیه شجاعی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده بــــهداشـــت 

دکتر ناصر هاشمی نژاد

رئیس دانشکده

               

دکتر عابدین ایرانپور

معاون آموزشی دانشکده

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

 

دانشکــــــده پیــراپــزشکی

دکتر علیرضا فارسی نژاد

رئیس دانشکده

                     

  دکتر معصومه نخعی

معاون آموزشی دانشکده                  

دکتر مهدی زمانلو

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

دانشکــــــده طب ایـــــرانـی

دکتر محمد ستایش

رئیس دانشکده

دکتر هاله تاج الدینی

معاون آموزشی دانشکده