۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

 

رضوان نوحی

 

کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف: مسئول اداره تحصیلات تکمیلی (جانشین مدیر) و انجام امور مربوطه به دانشجویان دوره دستیاری تخصصی بالینی و دندانپزشکی.

شماره :  31325327 - 034  

                شماره اتاق : 206

فرزانه ورزنده

 

 کارشناس امور سیستم سما

شرح وظایف: انجام کلیه امور مربوط به سیستم آموزشی سما، انجام امور مربوط به تاسیس رشته جدید و مکاتبات مربوطه.

شماره :  31336096  -  034

دورنگار : 31336110  -  034

               شماره اتاق :207

                        

فهیمه حیدر آبادی

 

کارشناس امور دستیاری تخصصی

شرح وظایف: انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان دوره دستیاری تخصصی بالینی و دندانپزشکی از زمان ثبت نام تا زمان فراغت از تحصیل و انجام مکاتبات مربوطه، انجام امور مربوط به آمار واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شماره : 31336086  -  034

دورنگار : 31336110  -  034

             شماره اتاق : 206

زینب شبونی

 

کارشناس امور دستیاری تخصصی

شرح وظایف: انجام امور آموزشی دانشجویان دوره دستیاری تخصصی بالینی و دندانپزشکی.

شماره : 31336086  -  034

دورنگار : 313366110  -  034

            شماره اتاق : 206

مریم پورجعفری

 

کارشناس امور دانشجویان MPH  و شورای تحصیلات تکمیلی 

شرح وظایف:ا نجام کلیه امور آموزشی  مربوط به دانشجویان دوره MPH از زمان ثبت نام تا فراغت از تحصیل. برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه دستور کار و صورتجلسه شورا و انجام مکاتبات مربوطه، برگزاری کارگاه های لاگ بوک دانشجویان دکتری تخصصی.

شماره : 31336110  -  034

دورنگار :  31336110  -  034

             شماره اتاق209

مهدیه افضلی

 

کارشناس امور دکتری تخصصی

شرح وظایف: انجام کلیه امور آموزشی  مربوط به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی از زمان ثبت نام تا فراغت از تحصیل.

شماره :    31325342  -  034

دورنگار :  313366110  -  034

             شماره اتاق: 209

 

گلوریا شهسواری

کارشناس امور کارشناسی ارشد

شرح وظایف: انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان در حال تحصیل مقطع کارشناسی ارشد، ثبت نام،  بررسی کمبود پرونده، میهمانی و سایر مکاتبات مربوطه.

شماره :  31325337  -  034

دورنگار : 31336110  -  034

               شماره اتاق :208   

  فاطمه کمالی

 

کارشناس امور کارشناسی ارشد

شرح وظایف: انجام امور مربوطه به فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد، صدور گواهی موقت، تاییدیه تحصیلی، دانشنامه و گواهی عکسدار.

شماره :    31325337   -  034

دورنگار :  31336110  -  034

           شماره اتاق :208

 

 

الهام 


الهام شایان منش

کارشناس بایگانی

شرح وظایف: بایگانی کلیه مکاتبات در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت فیزیکی و الکترونیکی

شماره :  31336086-034

دورنگار :  31336110  -  034

           شماره اتاق :