۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
اطلاعیه ثبت نامی دوره دستیاری تخصصی بالینی
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۰ مهر
اطلاعیه ثبت نامی دوره دستیاری تخصصی بالینی
اطلاعیه ثبت نامی دوره دستیاری تخصصی بالینی
پانل علمی تجارب بیمارستانها در مدیریت بیماری کرونا
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر
پانل علمی تجارب بیمارستانها در مدیریت بیماری کرونا
پانل علمی تجارب بیمارستانها در مدیریت بیماری کرونا
دوره ی آموزشی مدیریت بحران
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۶ مهر
دوره ی آموزشی مدیریت بحران برگزار می گردد
دوره ی آموزشی مدیریت بحران
معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر
معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارنما (Log Book)
۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر
کارنما (Log Book)
کارنما (Log Book)
کارگاه مقاله نویسی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه Power Point
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
کارگاه Power Point
کارگاه Power Point
کارگاه word
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
کارگاه Word
کارگاه word
فرم تاسیس رشته
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۵ شهريور
تاسیس رشته
فرم تاسیس رشته
مصوبات شورای تحصیلاتت کمیلی دانشگاه
مصوبات شورای تحصیلاتت کمیلی دانشگاه
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ شهريور
مصوبات شورای تحصیلاتت کمیلی دانشگاه
مصوبات شورای تحصیلاتت کمیلی دانشگاه