۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

معاونت آموزشی: http://vce.kmu.ac.ir/fa

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی: http://vcsc.kmu.ac.ir/fa

 

معاونت تحقیقات و فناوری: http://vresearch.kmu.ac.ir/fa

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع: http://vcrmd.kmu.ac.ir/fa

 

معاونت درمان: http://vctr.kmu.ac.ir/fa

 

معاونت بهداشتی: http://vchs.kmu.ac.ir/fa

 

معاونت غذا و دارو: http://vfd.kmu.ac.ir/fa