دوره کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یکی از دوره های آموزشی در سطح آموزش عالی و بالاتر از دوره کارشناسی است و سرانجام به دریافت مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در یک رشته دانشگاهی می انجامد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در 34 رشته تحصیلی در این مقطع دانشجو پذیرش می نماید.