برنامه های آموزشی  مقطع کارشناسی ارشد

 

 آموزش پزشکی

 آموزش بهداشت

 آمار زیستی

 انگل شناسی

 اقتصاد بهداشت

 ارزيابي فناوري سلامت

 بهداشت حرفه ای