فایل های آموزشی

 spss-17  آموزش نرم افزار  

 Endnote_x7 آموزش نرم افزار  

 ENDNOTE WEB آموزش نرم افزار  


روش تحقیق

Cohort Studies

Cross-Sectional Studies

Experimental design

Qualitative research

مطالعات مورد-شاهدی

 
فایل های کارگاه روش تحقیق