ارتباط با ما


کرمان، ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ساختمان آموزش ، طبقه دوم واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی:31325327-034

امور کارشناسی ارشد :31325337-034

امور دکتری تخصصی:   31336095 -31336094-034

امور دستیاری تخصصی: 31336086-034
 
امور سیستم سما:31336096-034

 
postgraduates@kmu.ac.ir