مهدیه افضلی

سمت : امور سیستم سما

شرح وظایف
انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان ام پی اچ
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سما و صدور کارنامه کل و ریز نمرات        
صدور خلاصه وضعیت کلیه دانشجویان
انجام کلیه امور مربوط به بازنمودن سایت ثبت نمره وبر طرف نمودن مشکلات آن
 
فرشته نیکپور

سمت : امور کارشناسی ارشد

شرح وظایف

انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد از
جمله صدور گواهی اشتغال به تحصیل، میهمانی و

انتقالی، صندوق رفاه، تاییدیه های تحصیلی و غیره
انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشجویان

کارشناسی ارشد


کارشناسان تحصیلات تکمیلیرضوان نوحی

سمت : مسئول واحد

شرح وظایف
انجام کلیه امور مربوط به تحصیلات تکمیلی

مکاتبات مربوط به درخواست های میهمانی و انتقالی دستیاران.

مکاتبات مربوط به جایگزین دستیاران انتقالی.

پی گیری امور مربوط به ارزشیابی گرو ههای آموزشی
هماهنگی و برگزاری آزمونهای دستیاری و ارتقا
 فرزانه ورزنده


سمت: امور مربوط به تاسیس رشته و سما

شرح وظایف
انجام کلیه مکاتبات در خصوص تاسیس رشته و پی گیری های مربوط به آن
بررسی لیست حضور و غیاب دانشجویان دکتری تخصصی
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان دکتری تخصصی

باز نمودن سایت ثبت نمره
انجام امور مربوط به سیستم سما
 
مریم پورجعفری جوزم

سمت: امور دکتری تخصصی و پژوهشی

شرح وظایف 

انجام امور مربوط به مکاتبات دانشجویان دکتری تخصصی و پژوهشی شامل صدور گواهی اشتغال به تحصیل، تاییدیه های تحصیلی، صنودق رفاه و با دانشکده ها و سایر دانشگاه ها
انجام امور ثبت نام دانشجویان دکتری تخصصی و پژوهشی

انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان دکتری تخصصی و پژوهشی شامل ثبت نام، فراغت از تحصیل
انجام کلیه امور مربوط به جلسه شورای

تحصیلات تکمیلی و سایت واحد

 

 
فهیمه حیدر ابادی

سمت : امور دستیاران

شرح وظایف
 پی گیری امور مربوط به ارزشیابی گرو ههای آموزشی. هماهنگی و برگزاری آزمونهای دستیاری و ارتقا
مکاتبات مربوط به جایگزین دستیاران انتقالی مکاتبات مربوط به دستیاران به میزان شامل شروع به تحصیل جهت صدور حکم دستیاری، تاییدیه های تحصیلی، صدور دانشنامه، مکاتبات انتقالی 
انجام کلیه مراحل ثبت نام ذخیره مرحله اول دستیاری و انجام استعلام از صندوق رفاه دانشجویان