فرم ها و فرآیند های ثبت نامی دانشجویان دکتری

 فرآیند ثبت نام  
 فرم جمع آوری اطلاعات کامل دانشجو  
 فرم مشخصات  
 مشخصات سجلی وتحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
 فرم تعهد شماره 1  
 فرم تعهد شماره2  
فرم گزینش دانشجو   
فرم تعهد تکمیل پرونده   
فرآیند معافیت تحصیلی   
برگ درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول