مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

 دكتر فريبا شريفي فر
درجه علمی :  دکتری تخصصی(Ph.d)
رشته: فارماکوگنوزی 

مرتبه علمی :استاد
 
تلفن: 31336085-034
فاکس: 32113005-034
پست الکترونيک:  fsharififar@kmu.ac.ir 
وب سايت شخصي: www.sharififar.kmu.ac.ir