دکتر مجید فصیحی هرندی
معاونت آموزشی دانشگاه
   دکتر عباس پرداختی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
   دکتر فریبا شریفی فر
مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه
   دکتر نورالدین نعمت اللهی
معاونت آموزشی دانشکده پزشکی
   دکتر سیاوش جوکار
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
  دکتر علی حسینی نسب
معاونت دستیاری بالینی دانشکده پزشکی 
  دکتر مینا مبشر
معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی 
 
 دکتر محمودرضا حیدری
ریاست دانشکده داروسازی


 دکتر بهزاد بهنام
مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی

   دکتر مریم السادات هاشمی پور
معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی
  دکتر فاطمه السادات سجادی 
مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی 
  دکتر علی اسدی پور
ریاست دانشکده طب سنتی 
  دکتر هاله تاج الدینی
معاونت آموزشی دانشکده طب سنتی 
  دکتر مسعود ریانی
ریاست دانشکده پرستاری 
  دکتر سکینه سبزواری
معاونت آموزشی دانشکده پرستاری 
 دکتر بتول تیرگری
مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری 
 
دکتر ناصرهاشمی نژاد
ریاست دانشکده بهداشت 
 
دکتر فاطمه کامیابی
معاونت آموزشی دانشکده بهداشت 
  دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
معاونت آموزشی و مسوئل تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت 
 
دکتر علیرضا فارسی نژاد
ریاست دانشکده پیراپزشکی 
   دکتر معصومه نخعی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی