دکتر مجید فصیحی هرندی
معاونت آموزشی دانشگاه
   دکتر عباس پرداختی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
   دکتر فریبا شریفی فر
مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه
   دکتر نورالدین نعمت اللهی
معاونت آموزشی دانشکده پزشکی
   دکتر سیاوش جوکار
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
  دکتر علی حسینی نسب
معاونت دستیاری بالینی دانشکده پزشکی 
  دکتر مینا مبشر
معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی 
   دکتر باقر امیرحیدری
ریاست دانشکده داروسازی
   دکتر بهزاد بهنام
مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی
   دکتر مریم السادات هاشمی پور
معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی
  دکتر مریم رئوف
مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی 
  دکتر علی اسدی پور
ریاست دانشکده طب سنتی 
  دکتر هاله تاج الدینی
معاونت آموزشی دانشکده طب سنتی 
  دکتر مسعود ریانی
ریاست دانشکده پرستاری 
  دکتر سکینه سبزواری
معاونت آموزشی دانشکده پرستاری 
  دکتر بتول تیرگری
مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری 
  دکتر عباس بهرام پور
ریاست دانشکده بهداشت 
  دکتر محمدرضا محمودی
معاونت آموزشی دانشکده بهداشت 
  دکتر سید حسین صابری
ریاست دانشکده مدیریت 
  دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
معاونت آموزشی و مسوئل تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت 
 
دکتر رضا گودرزی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت 
  دکتر محمد مرادی
ریاست دانشکده پیراپزشکی 
   دکتر معصومه نخعی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی