برنامه جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهتاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

محل برگزاری

96/7/23

12

دانشکده داروسازی

89/8/7

12

دانشکده مدیریت

96/8/21

12

دانشکده بهداشت

96/9/5

12

دانشکده دندانپزشکی (یا جایگزین)

96/9/19

12

دانشکده پزشکی

96/9/3

12

دانشکده پرستاری

96/10/17

12

دانشکده طب سنتی (یا جایگزین)

96/11/1

12

معاونت آموزشی

96/11/15

12

دانشکده داروسازی

96/11/29

12

دانشکده مدیریت

96/11/13

12

دانشکده بهداشت

96/12/27

12

دانشکده دندانپزشکی ( یا جایگزین)