برنامه جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری  محل برگزاری  
97/1/19 11/30 تحصیلات تکمیلی (دفتر معاونت آموزشی ) 

97/2/2

11/30

دانشکده داروسازی

97/2/16

11/30

دانشکده مدیریت

97/2/30

11/30

دانشکده بهداشت

97/3/13

11/30

دانشکده دندانپزشکی (یا جایگزین)

97/3/27

11/30

دانشکده پزشکی

97/4/10

11/30

دانشکده پرستاری

97/4/24

11/30

دانشکده طب سنتی (یا جایگزین)

97/5/7

11/30

معاونت آموزشی

97/5/21

11/30

دانشکده داروسازی

97/6/4

11/30

دانشکده مدیریت

97/6/18

11/30

دانشکده بهداشت