پرسش های متداول

از چه زمانی بایستی جهت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی، ارائه دروس خارج برنامه درسی، تمدید سنوات و سایر درخواست های آموزشی اقدام شود؟

به دلیل برقراری نظم و جلوگیری از هر گونه مشکل آموزشی بایستی درخواست های مرخصی تحصیلی، تمدید سنوات، میهمانی، انتقالی و غیره حداقل دو هفته قبل از شروع نیمسال جدید جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام گردد.

 

از چه نیمسالی دانشجو باید درخواست تمدید سنوات خود را ارائه دهد؟

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از نیمسال هفتم، مقطع دکتری تخصصی از نیمسال دهم، مقطع دکتری پژوهشی از نیمسال نهم و دانشجویان دوره MPH از نیمسال هفتم بایستی درخواست تمدید سنوات خود را به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده محل تحصیل جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه دهند.

 

آیا دانشجویان دوره دکتری تخصصی و پژوهشی می توانند کمک هزینه تحصیل خود را در نیمسال هایی که تمدید سنوات می گردند دریافت نمایند؟

خیر، کمک هزینه دانشجویان دوره دکتری تخصصی از نیمسال دهم و دانشجویان دکتری پژوهشی از نیمسال نهم قابل پرداخت نمی باشد.

 

دانشجو تا چه زمانی مهلت دفاع از پایان نامه را دارد تا مشمول انتخاب واحد در نیمسال بعد نگردد؟

تا پایان آخرین روز انتخاب واحد دانشجو می تواند بودن انتخاب واحد در نیمسال جدید دفاع از پایان نامه خود را انجام دهد، در غیر اینصورت (حتی یک روز بعد از آن) هم بایستی انتخاب واحد نماید و هم اگر مشمول تمدید سنوات است درخواست خود را به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه دهد.

 

شرایط شرکت در آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی چیست؟

گذراندن کلیه واحد های های دوره آموزشی، حضور فیزیکی تمام وقت و منظم و انجام مراحل ابتدایی تصویب پروپوزال پایان نامه

 

ساعات حضور دانشجویان دوره دکتری تخصصی بایستی چه میزان باشد؟

140 ساعت در ماه

 

اگر دانشجوی دوره دکتری تخصصی کمتر از 140 ساعت در ماه در محل تحصیل حضور داشته باشد عواقب آن چه خواهد بود؟

از تمامی فرآیند های آموزشی از جمله معرفی به آزمون جامع، ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه، دفاع از پایان نامه و غیره جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

شرایط میهمانی و انتقالی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی چیست؟

انتقالی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و MPH ممنوع می باشد. دانشجوی نیمسال اول نمی تواند درخواست میهمانی ارائه دهد. میزان مدت مجاز میهمان شدن در دانشگاه های دیگر دو نیمسال است به گونه ای که تنها نیمی از کل واحد های تحصیل در ین مدت گذرانده شود.