درباره تحصیلات تکمیلی
  
واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1363 تاسیس گردیده و از سال 1386 به طور مستقل از مدیریت اداره کل آموزش در حال ارائه خدمت به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و پژوهشی، دستیاری تخصصی بالینی و دندانپزشکی، دستیار فوق تخصصی بالینی، فلوشیپ و MPH) می باشد.

    

  اهم فعالیتهای این واحد به شرح زیر است :
  
 برنامه ریزی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

 نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی

 برگزاری آزمونهای دوره های  کارشناسی ارشد دکتری تخصصی دستیاری تخصصی بالینی
جمع آوری و تنظیم و ارسال ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی ارشد دکتری تخصصی دستیاری تخصصی بالینی 
برگزاری منظم و زمان بندی شده جلسات شورای تحصیلات تکمیلی (دو مرتبه ماهیانه)
تشکیل جلسات کمیته بازنگری آیین نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی و بازنگری فرآیندهای آموزشی.

تعریف و تعیین  معرفی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

تدوین شیوه نامه های دفاع از پایان نامه در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی

برگزاری کارگاه مقررات آموزشی  در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی

به روز کردن سایت تحصیلات تکمیلی و بارگذاری آئین نامه های آموزشی